Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Hệ thống bảo đảm chất lượng

  1. Chính sách chất lượng

STT

Nội dung văn bản

Xem tài liệu

1

Quyết định số 283/QĐ-TTCN ngày 01/8/2021 về việc Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

Xem

  1. Mục tiêu chất lượng

STT

Nội dung văn bản

Xem tài liệu

1

Quyết định số 284/QĐ-TTCN ngày 01/8/2021 về việc Ban hành mục tiêu chất lượng năm 2021của Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

Xem

  1. Quyết định ban hành

STT

Nội dung văn bản

Xem tài liệu

1

Quyết định số 325/QĐ-TTCN ngày 01/9/2021 về việc Ban hành quy trình xây dựng quy trình tại Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

Xem

2

Quyết định số 506/QĐ-TTCN ngày 30/12/2021 về việc Ban hành tài liệu, công cụ hệ thống bảo đảm chất lượng

Xem

  1. Sổ tay bảo đảm chất lượng

STT

Nội dung văn bản

Xem tài liệu

1

Sổ tay bảo đảm chất lượng

Xem

  1. Quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng

STT

Nội dung văn bản

Xem tài liệu

1

Quy trình xây dựng quy trình

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

2

Quy trình xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

3

Quy trình đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

4

Quy trình cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

5

Quy trình tự đánh giá chất lượng trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

6

Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

7

Quy trình mở mã nghề đào tạo

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

8

Quy trình xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

9

Quy trình xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

10

Quy trình tuyển sinh

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

11

Quy trình nhập học

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

12

Quy trình quản lý hồ sơ học sinh

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

13

Quy trình liên kết đặt lớp đào tạo trình độ trung cấp

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

14

Quy trình xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

15

Quy trình dự giờ

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

16

Quy trình xét điều kiện dự thi, thi kết thúc môn học/mô-đun

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

17

Quy trình tổ chức học lại, thi lại

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

18

Quy trình bảo lưu kết quả học tập

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

19

Quy trình đánh giá kết quả học tập

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

20

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

21

Quy trình khen thưởng học sinh

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

22

Quy trình kỷ luật học sinh

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

23

Quy trình xét học bổng

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

24

Quy trình tổ chức học sinh thực tập tại doanh nghiệp

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

25

Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi tốt nghiệp

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

26

Quy trình xét điều kiện dự thi, thi và công nhận tốt nghiệp

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

27

Quy trình quản lý điểm

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

28

Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

29

Quy trình khảo sát học sinh sau tốt nghiệp

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

30

Quy trình khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

31

Quy trình quản lý học sinh nội trú

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

32

Quy trình tuyển dụng viên chức

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

33

Quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

34

Quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

35

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

36

Quy trình đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

37

Quy trình khen thưởng viên chức và người lao động

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

38

Quy trình xử lý kỷ luật viên chức và người lao động

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

39

Quy trình xét nâng lương

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

40

Quy trình tổ chức nhà giáo thực tập tại doanh nghiệp

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

41

Quy trình khảo sát viên chức, người lao động

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

42

Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

1. Quyển lý lịch

       +1a. Sơ lược lý lịch Xem

       + 1b. Quyen - Đặc điểm lịch sử và đào tạo Xem

       + 1c. Quyen - Khen thưởng và kỷ luật Xem

       + 1d. Quyen - Quan hệ gia đình Xem

       + 1e. Tự nhận xét - cam đoan Xem

       + 11a. Bìa lý lịch - Mặt trước Xem

       + 12a. Bìa lý lịch - Mặt sau Xem

       + 13a. Hướng dẫn khai lý lịch viên chức Xem

2. Sơ yếu lý lịch viên chức Xem

3. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức Xem

6. Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức Xem

7. Phiếu theo dõi khai thác hồ sơ viên chức Xem

8c. Sổ theo dõi khai thác hồ sơ viên chức Xem

Biểu mẫu chất lượng viên chức Xem

43

Quy trình quản lý, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

44

Quy trình quản lý xưởng thực hành

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

45

Quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

46

Quy trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

47

Quy trình đầu tư, mua sắm tài sản

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

48

Quy trình quản lý và sử dụng tài sản

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

49

Quy trình quản lý văn bản đi

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

50

Quy trình quản lý văn bản đến

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

51

Quy trình mượn, trả tài liệu thư viện

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

52

Quy trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và dự án sự nghiệp kinh tế cấp trường

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

53

Quy trình nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và dự án sự nghiệp kinh tế cấp trường

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

54

Quy trình quản lý và ứng dụng kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và dự án sự nghiệp kinh tế cấp trường

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

55

Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và dự án sự nghiệp kinh tế cấp trường

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

56

Quy trình thu học phí và các khoản đóng góp khác

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

57

Quy trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

58

Quy trình tổ chức ký kết hợp đồng gia công, sản xuất, dịch vụ với doanh nghiệp

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

59

Quy trình thanh toán hợp đồng thỉnh giảng

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

60

Quy trình thanh toán lương và các khoản trích theo lương

Xem

- Các biểu mẫu/hướng dẫn

Xem

 

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến3
  • Hôm qua37
  • Hôm nay24
  • Tổng số19.930