Hotline hỗ trợ

0243.6763239

PHÒNG TỔNG HỢP

PHÒNG TỔNG HỢP

 1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các mặt công tác: tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, y tế, quản lý học sinh ở KTX, thi đua khen thưởng và kỷ luật, bảo vệ, quân sự, pháp chế và công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức và người lao động của trường.

- Quản lý nguồn nhân lực trong toàn trường.

- Xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động toàn trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức trong từng giai đoạn.

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy của trường; vị trí việc làm, phân bổ số lượng người làm việc theo quy định.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả.

- Thành lập các hội đồng tư vấn, sắp xếp bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ.

- Tham mưu về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng, xét tuyển, kí kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.

- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng hàng năm, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.

- Làm đầu mối xây dựng các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, các tổ chức trong nhà trường.

- Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự trong trường.

- Tham mưu, theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo các quy định hiện hành.

- Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định, công khai về chế độ chính sách, giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước cho viên chức và người lao động.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ viên chức, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

- Quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu viên chức, người lao động.

- Dự thảo báo cáo công tác tổ chức nhân sự của nhà trường.

2.2. Công tác quản trị cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản:

- Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn CSVC, trang thiết bị của nhà trường.

- Làm đầu mối tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt.

- Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, quản lý, tham mưu điều tiết việc sử dụng điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung cho toàn trường.

- Quản lý, vận hành an toàn phương tiện vận tải của trường.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng, các phòng chức năng lập kế hoạch và biện pháp cần thiết để phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trường.

2.3. Công tác Y tế, bảo vệ, môi trường, quân sự:

- Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh; khám sức khỏe định kỳ, theo dõi và quản lý sức khỏe cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, kiểm tra phòng dịch và bảo vệ môi trường trong toàn trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo vệ cơ quan đơn vị, đảm bảo việc dạy và học; Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà trường, giúp Ban Giám hiệu thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với địa phương nơi trường đóng.

- Chăm sóc cây cảnh, vệ sinh cơ quan đảm bảo môi trường cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan và công tác quân sự của trường.

2.4. Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật:

- Là đơn vị đầu mối giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của trường.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua hàng năm.

- Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng.

- Dự thảo các báo cáo, các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền các hình thức kỷ luật cho các tập thể, cá nhân vi phạm.

- Tổng hợp, quản lý hồ sơ, dữ liệu thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Nhà trường.

2.5. Công tác quản lý văn thư, hành chính tổng hợp:

- Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, lưu trữ văn thư đối với cán bộ làm công tác văn thư: Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước, cấp giấy đi công tác, giấy giới thiệu, tiếp nhận công văn đến, bưu phẩm và chuyển công văn đi, chứng nhận bản sao các văn bản của trường và sao lục văn bản của cấp trên theo quy định của trường; cấp giấy xác nhận cho viên chức, người lao động, các cá nhân đến liên hệ công tác …

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng …) cho viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc trường.

- Quản lý các văn bản, giấy tờ của trường theo đúng quy định của Nhà nước.

- Lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu của trường theo đúng quy định về công tác lưu trữ.

- Soạn thảo các văn bản hành chính; dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; thư ký các cuộc họp cấp trường hoặc theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám hiệu.

- Tham mưu và làm đầu mối trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa trường với các cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác cải cách hành chính của trường.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng.

- Tổ chức tiếp nhận và cập nhật thông tin quản lý qua mạng.

- Tổ chức phục vụ lễ tân, tiếp khách, điều hành xe phục vụ công tác.

- Chủ trì mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm cho các bộ phận.

- Chủ trì phối hợp với các bộ phận tổ chức các Hội nghị chung và các sự kiện của trường theo nhiệm vụ phân công của Hiệu trưởng.

2.6. Công tác quản lý học sinh:

- Tiếp nhận, thống kê, tổng hợp dữ liệu học sinh ở Ký túc xá.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức của học sinh ở KTX.

- Quản lý các hoạt động học tập, vui chơi của học sinh tại KTX.

- Phối hợp các bộ phận thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và đoàn thể để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động phong trào của học sinh.

2.7. Công tác pháp chế:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản hành chính, có phạm vi điều chỉnh một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau, trước khi ban hành. Tổ chức công tác xây dựng và ban hành các văn bản áp dụng qui phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

- Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh của trường.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy, quy chế cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh của trường. Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức xin ý kiến.

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản qui phạm pháp luật.

    2.8 Công tác bảo vệ

- Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào cơ quan; hướng dẫn khách ra vào trường liên hệ công tác.

- Thực hiện trực 24/24 giờ, phân thành 3 ca trong ngày đêm; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn cho người và tài sản trong trường.

- Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn trật tự và quản lý vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại; phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong trường, công an và chính quyền địa phương để giải quyết các sự vụ xảy ra trong khu vực được phân công.

- Tham mưu cho các biện pháp bảo vệ và các hình thức xử lý vi phạm nội quy, quy chế Nhà trường.

       3. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Ghi chú

1

Cù Thị Thùy Dương

Phó Trưởng phòng

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

0978856680

 

2

Vũ Thị Lan Anh

Kỹ thuật viên

Cử nhân Cao đẳng Kế toán

0369788828

 

3

Nguyễn Thị Hà Thắng

Nhân viên

văn thư lưu trữ

Trung cấp Văn thư lưu trữ

0366038288

 

4

Hoàng Thị Thanh Mai

Chuyên viên

Cử nhân Kế toán

0902259183

 

5

Lê Thị Hiền

Nhân viên phục vụ

Trung cấp Kế toán

0888002251

 

6

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nhân viên phục vụ

Trung cấp Kế toán

0977831537

 

7

Phạm Văn Trãi

Bảo vệ cơ quan

Cao đẳng cảnh sát

0357036252

 

8

Nguyễn Văn Chi

Bảo vệ cơ quan

THPT

0383854026

 

9

Nguyễn Văn Mỳ

Bảo vệ cơ quan

THPT

0913125218

 

10

Tống Duy Hoàng

Bảo vệ cơ quan

Sơ cấp nghề

0398421315

 

11

Nguyễn Văn Hữu

Lái xe cơ quan

THPT

0983082180

 

12

Trần Văn Thắng

Chuyên viên

Đại học

0961.139.573

 

      4. Thành tích thi đua, khen thưởng

          - Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

          - Giấy khen cấp Trường các năm 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

          - Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của Bộ Xây dựng các năm 2015, 2016, 2019

          - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng các năm 2016, 2019

  1. Địa chỉ liên hệ

          - Điện thoại liên hệ: 024.38767497

          - Email:  tonghop.coma.bxd@gmail.com

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua38
  • Hôm nay16
  • Tổng số21.413