Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Ban nữ công

     1. Giới thiệu chung
     Ban nữ công Công đoàn trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng  được thành lập trên cơ sở  Ban chấp hành công đoàn Trường. Để hoạt động của Ban nữ công có hiệu quả, số lượng Ban nữ công gọn nhẹ, Ban nữ công – Công đoàn Trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng gồm 24 đồng chí được phân bố đều ở các khâu, các bộ phận chuyên môn, quản lý, điều hành của nhà trường. Phần lớn chị em là lao động trẻ, khỏe có trình độ văn hóa, kỹ thuật nghiệp vụ, chuyên môn trong lao động sản xuất, chị em không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp của người phụ nữ là sự chăm chỉ, chịu khó, có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề, các chị thể hiên vai trò cán bộ quản lý, lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tin, quyết đoán trong công việc, cùng với tập thể lãnh đạo nhà trường đề ra những chủ trương, biên pháp để chỉ đạo, điều hành quản lý đạt hiệu quả.
     Hoạt động nữ công là hoạt động của tổ chức Công đoàn nhưng mang tính chất giới; mọi hoạt động của Ban Nữ công rất quan trọng và mọi hoạt động đều phải xuất phát từ nguyện vọng của nữ cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong phạm vi pháp luật quy định và điều kiện đơn vị cho phép, để nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ công nhân viên chức và người lao động, đồng thời thu hút động đảo nữ công nhân viên chức và người lao động tham gia sinh hoạt.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm
 * Nhiệm vụ:
     - Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình công tác nữ công của đơn vị trên cơ sở thực hiện nghị quyết của BCH công đoàn  hướng dẫn.
     - Thực hiện việc kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức. Trên cơ sở đó kịp thời giải quyết hoặc đề xuất, phản ảnh những vướng mắc, kiến nghị của quần chúng đối với chính quyền, công đoàn. Đại diện cho nữ đoàn viên và lao động trong đơn vị, tham gia vào một số hội đồng (hội đồng xét khen thưởng hoặc kỷ luật đối với nữ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ hoặc các hội đồng liên quan đến lao động nữ và trẻ em).
     - Tìm hiểu, lắng nghe, nắm vững tâm tư nguyện vọng, những ý kiến đề xuất hoặc kiến nghị của nữ cán bộ giáo viên, công nhân, viên chức và lao động với công đoàn, chính quyền, tìm biện pháp giải quyết kịp thời.
     - Tổ chức, hướng dẫn, vận động nữ đoàn viên và lao động học tập, quán triệt hoặc tham gia các hoạt động mang tính đặc thù về giới theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban nữ công.
 * Trách nhiệm:
     - Ban nữ công Công đoàn trường chịu trách nhiệm trước BCH  về việc nghiên cứu chỉ đạo hoạt động nữ công, được mời dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Ban nữ công cấp trên triệu tập, được thay mặt Công đoàn trường trực tiếp làm việc với các phòng ban chức năng tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn viên lao động nữ, được đề nghị với ban chấp hành công đoàn và Công đoàn cấp trên khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đơn vị.

 3. Nội dung hoạt động
 * Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền trong nữ đoàn viên và lao động.
     - Tuyên truyền, tổ chức học tập nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nghị quyết của đại hội phụ nữ về các nội dung có liên quan đến lao động nữ, trẻ em trong CNVC, lao động của ngành.
     - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp lệnh hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung, Luật Giáo dục và các văn bản có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ lao động phụ nữ trong tình hình mới.
     - Tiếp tục tuyên truyền đến các tổ công đoàn, tổ nữ công nội dung pháp lệnh dân số, kế hoạch tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong nữ CNVC, lao động.
     - Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới; các chuẩn mực xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; các kiến thức làm vợ, làm mẹ, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng.
 * Vận động nữ CNVC tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
     - Học tập và quán triệt chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”.
     - Vận động chị em chủ động tham gia vào quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.
     - Động viên phụ nữ tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi nữ đoàn viên, lao động luôn có ý thức học hỏi, chủ động tiếp cận thông tin mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn giảng dạy và công tác.
* Động viên nữ CNVC tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Công đoàn , của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
     - Tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua hai tốt, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đặc biệt là phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà trong các cơ quan giáo dục. Tìm biện pháp thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; phấn đấu nữ cán bộ, giáo viên đạt tỷ lệ 85% – 90% danh hiệu “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”.
     - Cùng với công đoàn, chính quyền tổ chức các hoạt động mang màu sắc chuyên môn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chị em trong công tác chuyên môn, đoàn thể, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tổ chức gặp mặt nữ CNVC đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, giảng dạy và quản lý.
     - Tổ chức việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; cuộc vận động “Xây dựng nhà giáo văn hóa”. Đồng thời tuyên truyền và giới thiệu những gương điển hình trong đơn vị.
     - Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tham quan du lịch, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ công, hoạt động nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ nữ cán bộ giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.
 * Ban nữ công đại diện cho nữ CNVC trong đơn vị có trách nhiệm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp và tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động cũng như trong quan hệ xã hội
     - Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ đoàn viên, lao động trong đơn vị.
     - Tổ chức các chuyên đề, hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao vai trò và vị thế của chị em trong cơ quan giáo dục. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nữ cán bộ giáo viên, giới thiệu với chính quyền, Đảng ủy để quy hoạch, đề bạt cán bộ nữ.
     - Triển khai các hoạt động chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ. Tăng cường các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam, nâng cao hiệu quả của chiến lược chăm sóc giáo dục trẻ em giai đoạn 2015 – 2020
     - Đề nghị với công đoàn , chính quyền tổ chức các hoạt động, tham gia các công trình nhằm nâng cao điều kiện sinh hoạt và làm việc cho phụ nữ.
     - Ban nữ công cùng với các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội khác trong nhà trường nghiên cứu và tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác nữ sinh.
     - Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động nữ công phù hợp với điều kiện của cơ sở, tạo nên sự chuyển biến về chất lượng hoạt động nữ công, góp phần xây dựng đội ngũ nữ cán bộ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ của đơn vị, của ngành.

4. Các thế hệ hoạt động công tác Nữ công trong những năm qua:
     1. Đồng chí Tạ Thị Thư (2000 – 2001)
     2. Đồng chí Bùi Thị Vân Anh (2002 – 2012)
     3. Đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân (2013 – 5/2023)                                                                                                                                             4. Đồng chí Đào Thị Thu Hương (5/2023 - đến nay)

 

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua37
  • Hôm nay23
  • Tổng số19.929