Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Đảng

 

                                                  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ                                                       TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG

         1. Đặc điểm, tình hình Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

          Đảng bộ trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng ra đời và trưởng thành từ Chi bộ đầu tiên vào năm 1999, ngay sau khi trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng tiền thân của trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng ngày nay được thành lập theo quyết định số 04/1999/QĐ-BXD ngày 18/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

          Chi bộ trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng. Lúc đầu thành lập, Chi bộ trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng chỉ có 03 đảng viên.

          Tháng 11 năm 2006, trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng được nâng cấp thành trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng theo quyết định số 1532/QĐ – BXD ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí xây dựng đã ban hành Quyết định số 423-QĐ/ĐU ngày 29/11/2006 về việc đổi tên Chi bộ cơ sở trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng đã đổi tên thành Chi bộ trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng kể từ ngày 29/11/2006.

          Tháng 5 năm 2009, thành lập Đảng bộ trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty cơ khí xây dựng trên cơ sở hợp nhất 04 chi bộ cơ sở (Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trung tâm Xuất – Nhập khẩu, Viện Nghiên cứu và Phát triển cơ khí, Công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật) theo quyết định số 596-QĐ/ĐU ngày 06/5/2009 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí xây dựng. Đảng bộ gồm 49 đảng viên. Ban Chấp hành đảng bộ lâm thời có 05 đồng chí, gồm 01 Bí thư và 04 đảng ủy viên như sau:

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LÂM THỜI

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ Đảng

Ghi chú

1

Bùi Thái Hoàng

11/01/1970

Bí thư

 

2

Bùi Thị Vân Anh

28/11/1967

Ủy viên

 

3

Nguyễn Hải Cường

29/10/1969

Ủy viên

 

4

Phạm Văn Hiến

01/3/1969

Ủy viên

 

5

Nguyễn Duy Dân

20/01/1966

Ủy viên

 

          Tháng 5 năm 2010, Công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật – Coma 15 và Trung tâm Xuất – Nhập khẩu tách ra theo Quyết định số 140/QĐ – HĐQT và 141/QĐ – HĐQT ngày 18/5/2010 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cơ khí xây dựng.

          Do đó, ngày 22/5/2010, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí xây dựng đã ban hành Quyết định số 707-QĐ/ĐU v/v chia tách và đổi tên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thành Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty (Tách chi bộ Công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật thuộc Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thành Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng).

          Ngày 04/6/2010, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí xây dựng đã ban hành Quyết định số 708-QĐ/ĐU v/v chia tách và đổi tên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thành Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty (Tách chi bộ Trung tâm Xuất – Nhập khẩu thuộc Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thành Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng).

          Ngày 31/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí xây dựng đã ban hành Quyết định số 710-QĐ/TV v/v Chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và Bí thư Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng. Theo đó đồng chí Nguyễn Trần Long được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ lâm thời Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

          Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 đã tiến hành vào ngày 15/6/2010. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã bầu ra Bí thư Đảng bộ. Căn cứ vào các biên bản bầu cử của Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí xây dựng đã ban hành Quyết định số 749-QĐ/TV ngày 12/7/2010 v/v Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, nhiệm kỳ 2010-2015. Danh sách Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí có tên sau:

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ Đảng

Ghi chú

I

BAN CHẤP HÀNH

 

 

 

1

Nguyễn Trần Long

17/9/1960

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Văn Khương

10/01/1975

Ủy viên

 

3

Đào Văn Tiên

15/9/1969

Ủy viên

 

II

UỶ BAN KIỂM TRA

 

 

 

1

Đào Văn Tiên

15/9/1969

Chủ nhiệm UBKT

 

2

Ngô Tiến Thắng

26/3/1979

Ủy viên

 

3

Nguyễn Đình Nhâm

09/01/1978

Ủy viên

 

          Ngày 03/01/2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí xây dựng đã ban hành Quyết định số 25-QĐ/TV v/v Chuẩn y bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015 (bổ sung đồng chí Bùi Thị Vân Anh vào Ban Chấp hành Đảng bộ).

          Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp ngày 21/4/2015. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 05 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp từ 10h45 đến 11h30 ngày 21/4/2015. Hội nghị đã đạt được sự nhất trí cao và đã bầu ra được 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra đảng ủy và 01 Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí xây dựng kết quả Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí xây dựng ra quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

          Ngày 19/5/2015 Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng đã ban hành Quyết định số 10-QĐ/ĐU v/v Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, nhiệm kỳ 2015-2020.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ Đảng

Ghi chú

I

BAN CHẤP HÀNH

 

 

 

1

Nguyễn Trần Long

17/9/1960

Bí thư

 

2

Bùi Thị Vân Anh

28/11/1967

Phó Bí thư

 

3

Đào Văn Tiên

15/9/1969

Đảng ủy viên

 

4

Phạm Văn Tự

26/9/1975

Đảng ủy viên

 

5

Cù Thị Thùy Dương

25/5/1980

Đảng ủy viên

 

II

ỦY BAN KIỂM TRA

 

 

 

1

Bùi Thị Vân Anh

28/11/1967

Chủ nhiệm UBKT

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

20/10/1981

Ủy viên

 

3

Trần Hải Đông

30/5/1979

Ủy viên

 

          Tháng 3/2020 Đảng bộ cơ sở trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ (2020– 2025). Ngày 18/3/2020, đã tổ chức phiên trù bị, ngày 19/3/2020 bắt đầu phiên chính thức. Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ  gồm 07 đồng chí và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ nhất đã bầu được Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Ngày 30/3/2020, Huyện ủy Gia Lâm đã ban hành Quyết định số 2302-QĐ/HU v/v Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Ngày 17/4/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm  đã ban hành Quyết định số 2327-QĐ/HU v/v Chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ Đảng

Ghi chú

I

BAN CHẤP HÀNH

 

 

 

1

Phạm Văn Tự

26/9/1975

Bí thư

 

2

Bùi Thị Vân Anh

28/11/1967

Phó Bí thư

 

3

Đào Văn Tiên

15/9/1969

Đảng ủy viên

 

4

Nguyễn Đình Nhâm

09/01/1978

Đảng ủy viên

 

5

Đỗ Tuấn Nghĩa

01/10/1973

Đảng ủy viên

 

6

Trịnh Thị Hồng Vân

28/9/1979

Đảng ủy viên

 

7

Cù Thị Thùy Dương

25/5/1980

Đảng ủy viên

 

II

ỦY BAN KIỂM TRA

 

 

 

1

Đào Văn Tiên

15/9/1969

Chủ nhiệm UBKT

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

20/10/1981

Ủy viên

 

3

Nguyễn Xuân Hòa

16/12/1977

Ủy viên

 

III

CẤP ỦY CHI BỘ

 

 

 

A

CHI BỘ 1

 

 

 

1

Nguyễn Đình Khải

01/01/1980

Bí thư Chi bộ 1

 

2

Vũ Thị Phược

23/6/1984

Phó bí thư Chi bộ 1

 

3

Đỗ Viết Hanh

24/7/1977

Chi ủy viên

 

B

CHI BỘ 2

 

 

 

1

Nguyễn Xuân Hòa

16/12/1977

Bí thư Chi bộ 2

 

2

Nguyễn Văn Huấn

23/4/1993

 Phó bí thư Chi bộ 2

 

C

CHI BỘ 3

 

 

 

1

Đào Văn Tiên

15/9/1969

Bí thư Chi bộ 3

 

2

Trịnh Thị Hồng Vân

28/9/1979

Phó bí thư Chi bộ 3

 

3

Cù Thị Thùy Dương

25/5/1980

Chi ủy viên

 

D

CHI BỘ 4

 

 

 

1

Nguyễn Đình Nhâm

09/01/1978

Bí thư Chi bộ 4

 

2

Đoàn Tăng Thi

09/8/1978

Phó bí thư Chi bộ 4

 

3

Đặng Ngọc Cương

30/3/1981

Chi ủy viên

 

- Tính đến 31/12/2020, Đảng bộ nhà trường hiện có 02 Chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 38 đồng chí (trong đó có 35 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị) chiếm 71,7% số cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí trong đó trình độ Thạc sỹ: 05 đồng chí, Cử nhân: 02 đồng chí. Trong những năm qua, Đảng bộ nhà trường là một tập thể đoàn kết nhất trí cao, cán bộ viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

  1. Lãnh đạo Đảng bộ qua các thời kỳ:

 TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Thời kỳ

1

 Bùi Quang Tú

Bí thư Chi bộ

01/1999 – 10/2002

2

 Nguyễn Chu Đức

Bí thư Chi bộ

11/2002 – 7/2008

3

 Bùi Thái Hoàng

Bí thư Đảng ủy

8/2008 – 5/2010

4

 Nguyễn Trần Long

Bí thư Đảng ủy

6/2010 -01/2020

5

Phạm Văn Tự

Bí thư Đảng ủy

03/2020 – đến nay

III. Thành tích của Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng
- Chi bộ Trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh 3 năm liền 2002 – 2004;

- Chi bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng được nhận Giấy khen giải nhất về cuộc thi tìm hiểu “60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng;

- Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng trong nhiều năm thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và đơn vị trong nhà trường trong sạch vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- 21 năm liền Đảng bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

 

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua30
  • Hôm nay1
  • Tổng số18.723