Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Thực hiện công văn số: 80/BXD-KHTC ngày 11/4/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Căn cứ điều kiện thực tế nhà trường, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 như sau:....

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG TCN CƠ KHÍ XÂY DỰNG

 

 

              Số:      /KH - TTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

       Gia Lâm, ngày    tháng    năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

 

  Thực hiện công văn số: 80/BXD-KHTC ngày 11/4/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

 Căn cứ điều kiện thực tế nhà trường, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng Kế hoạch thực hiện  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đối với việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục.

- Chống lãng phí trong nhà trường; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ quản lý viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường.

- Xem việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên góp phần xây dựng nhà trường thực sự là đơn vị văn hóa.

- Gắn nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh“ với phong trào thi đua của ngành.

II. NỘI DUNG:

1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường.

Tiếp tục bổ sung tủ sách pháp luật, bảo đảm có đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để phục vụ giáo dục.

2. Thực hiện các văn bản chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng, xây dựng kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường năm 2019 và triển khai thực hiện, đồng thời đây cũng là một nội dung cụ thể nhằm hưởng ứng phong trào thi đua: Đồng khởi mới năm 2019 của ngành Xây dựng và nhà trường.

3. Thực hiện giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

3.1.Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong nhà trường

- Thực hiện công khai minh bạch việc cấp phát kinh phí, quyết toán kinh phí, mua sắm thiết bị, phương tiện làm việc.

3.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính

- Cải cách hành chính: tiếp tục thực hiện tốt việc cải tiến quy trình thủ tục xét duyệt dự trù kinh phí, duyệt quyết toán; cấp phát bản chính và bản sao văn bằng chứng chỉ.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường.

3.3. Sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, mua sắm phù hợp theo yêu cầu

Sử  dụng nguồn kinh phí được cấp phát, các nguồn kinh phí tài trợ, nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp đúng mục đích, mua sắm tài sản phục vụ công tác giáo dục phù hợp theo nhu cầu sử dụng với tinh thần tiết kiệm.

3.4. Bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất

Có biện pháp thích hợp nhằm bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị một cách có hiệu quả, có kế hoạch tu sửa kịp thời thiết bị hư hỏng, thanh lý những dụng cụ không còn sử dụng được.

3.5. Đảm bảo giờ giấc làm việc, sắp xếp công việc khoa học, nâng cao hiệu quả công tác

Cán bộ viên chức, người lao động trong nhà trường thực hiện nghiêm túc giờ làm việc theo chức năng nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện nghiêm túc .

3.6. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng.

3.7. Xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp gây lãng phí.

4. Thanh tra, kiểm tra về  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4.1. Kịp thời nắm bắt tình hình các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thu chi tài chính, quản lý tài sản, mua sắm tài sản công.

4.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra có nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phối hợp các bộ phận trong nhà trường kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

5. Phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng:

5.1. Phối hợp với Công đoàn

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng theo quy định của pháp luật (Luật Thanh tra, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân).

- Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm đúng quy định.

5.2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thông qua hoạt động ngoại khóa, lồng ghép với trong quá trình dạy học các môn như Chính trị, các giờ sinh hoạt lớp để tuyên truyền giáo dục cho học sinh ý thức thực hành tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức phòng chống lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch này, Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm  triển khai thực hiện tới các đơn vị trong toàn trường. Hàng tháng có kiểm tra, giám sát và đánh giá cụ thể.

Đây là Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, trong quá trình thực hiện, nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật những chỉ đạo của Bộ Xây dựng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo t/h);

- Các phòng, Khoa, Viện, CĐ, ĐTN (để t/h);

- Lưu: TH.

            TM. BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

           

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến3
  • Hôm qua37
  • Hôm nay23
  • Tổng số19.929