Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Thông báo Thi tuyển viên chức năm 2019

Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, nội dung cụ thể như sau...

                   BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG TCN CƠ KHÍ XÂY DỰNG

             Số: 94/TB - TTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Thi tuyển viên chức năm 2019

     

   

Căn cứ Quy định của Luật viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ theo Quyết định số 223/QĐ-BXD ngày 18/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động của Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng;

Căn cứ theo Kế hoạch số: 39A/KH – TTTCN ngày 09/4/2019 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng về việc thi tuyển viên chức năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 730/BXD-TCCB ngày 23/8/2019 của Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Xây dựng về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019;

Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

  • Giáo viên chuyên ngành Điện tử, Điện lạnh: 02 người
  • Chuyên viên Công nghệ Thông tin: 01 người

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức;

2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có bằng Đại học chuyên ngành Điện tử, Điện lạnh, Tin học ;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Người đăng ký dự tuyển giáo viên ngoài điều kiện trên, cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp theo thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện trên giấy:

a. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

* Phần 1: Kiến thức chung

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian làm bài: 180 phút.

- Nội dung thi: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; những hiểu biết cơ bản về ngành giáo dục và đào tạo và kiến thúc liên quan đến vị trí dự tuyển.

- Phần pháp luật viên chức:

+ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Phần pháp luật về ngành Giáo dục và đào tạo:

+ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

+ Thông tư số 07/2017/TT - BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

+ Thông tư số 08/2017/TT - BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

+ Thông tư số 46/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định về điều lệ Trường Trung cấp;

+ Quyết định số 72/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

* Phần 2: Thi ngoại ngữ

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm tiếng Anh.

- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Nội dung thi: Theo trình độ ngoại ngữ bậc 1 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Phần 3: Thi Tin học

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.

- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết của người dự tuyển về sử dụng Internet và kiến thức tin học theo trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b. Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

a. Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng

b. Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết.

c. Thời gian thi:

- Thi phỏng vấn 30 phút

- Thời gian làm bài thi viết: 180 phút.

- Thời gian làm bài thi thực hành: 45 phút.

- Nội dung thi viết (hoặc phỏng vấn): Kiến thức liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành dự tuyển.

- Nội dung thi thực hành: Giảng 01 tiết học trong nội dung khung chương trình chuyên ngành được Nhà trường ban hành.

d. Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết): 100 điểm

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức:

a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 điều 7 Nghị định 161/2018/NĐ-CP đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại khoản 2 điều 7 Nghị định 161/2018/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 500.000 đồng/01 thí sinh.

V. HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 gồm có:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

b) Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh, có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển

c) Bản sao giấy khai sinh

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT - BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển

e) 03 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận)

Lưu ý: Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển nếu không trúng tuyển.

2. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 12/9/2019

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Tổng hợp - Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

Địa chỉ: Số 73 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 097.885.6680 (gặp chị Dương)

4. Tổ chức thi tuyển: Dự kiến ngày 26/9/2019

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Đăng website, dán bảng tin;

- Lưu TH, HĐTDVC.

 

TM. HỘI ĐỒNG

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Hiệu trưởng

Nguyễn Trần Long

(đã ký)

 

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua32
  • Hôm nay17
  • Tổng số16.851