Nội quy cơ quan

Nội quy cơ quan

Nội quy cơ quan

(Số lượt xem: 1014 - Cập nhật: 21/8/2014)

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG                                                                                   CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­ƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CKXD                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: . . . . ./TTCN - NQ                    

                                                                    Gia lâm, ngày      tháng      năm

 

NỘI QUY CƠ QUAN

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG

 

          Căn cứ khoản 1 điều 83 của bộ luật lao động N­ước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và nghị định 41 CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

          Căn cứ Điều lệ Tr­ường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng đư­ợc ban hành kèm theo quyết định số 227/QĐ-BXD ngày 03/12/2008 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cơ khí xây dựng.

Trư­ờng Trung cấp nghề cơ khí xây dựng ban hành lại nội quy áp dụng trong cơ quan Trư­ờng như­ sau:

Điều 1: Tất cả Cán bộ công nhân viên( viết tắt CBCNV) làm việc trong cơ quan Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng đều phải tuân thủ các điều khoản quy định của nội quy này.

Điều 2: Thời giờ làm việc.

          1. Đối với CBCNV:

                   - Sáng: 7h30 đến 12h00

                   - Chiều: 13h00 đến 16h30

          2. Đối với Giáo viên

                   - Sáng: 7h30 đến 11h40

                   - Chiều: 13h00 đến 17h10

- CBCNV làm việc trong Tr­ường đều phải làm việc đủ 8 giờ trong ngày và 40 giờ trong 1 tuần.

- Đối với các pḥng, khoa nghiệp vụ và các bộ phận phục vụ khác làm theo chức năng đ­ược giao và làm việc theo quy định của đơn vị như­ng không ít hơn 40 giờ trong 1 tuần.

- Đối với bộ phận làm khoán theo khối l­ượng công việc, khoán quỹ l­ương, để đảm bảo nhiệm vụ công việc giao có thể làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ do người điều hành bố trí và trả l­ương theo thoả thuận.

- Khi có nhu cầu cần thiết Hiệu tr­ởng và ngư­ời điều hành các đơn vị có thể huy động làm thêm giờ, CBCNV có nghĩa vụ chấp hành thời gian làm thêm giờ ( theo quy định của bộ luật lao động). Lư­ơng của giờ làm thêm áp dụng theo chế độ Nhà n­ước hiện hành .

- Khi có sự cố xảy ra nh­ư thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt.v.v. th́ phụ trách đơn vị có quyền huy động mọi lực l­ượng để ứng cứu bất kể thời gian nào.

- Do tiến độ của công việc giao nếu cần làm thêm giờ th́ CBCNV phải đăng kư qua phụ trách pḥng, khoa và phụ trách pḥng, khoa có trách nhiệm báo trư­ởng, phó pḥng tổ chức để đăng kư với bảo vệ. Cấm việc tự động ở lại cơ quan khi hết giờ hoặc tự đến cơ quan làm việc riêng trong những ngày nghỉ.

- Ng­ười lao động phải đến nơi làm việc đúng giờ quy định, mọi sự chậm trễ (trừ trường hợp bất khả kháng) đều coi nh­ư vi phạm nội quy lao động.

Điều 3: Thời giờ nghỉ ngơi.

- Thời giờ nghỉ giữa ca, giữa giờ theo quy định tại điều 2, sau mỗi tuần làm việc ng­ười lao động đ­ợc nghỉ  2 ngày (thứ 7 và chủ nhật).

- CBCNV tự ư nghỉ việc không đến nơi làm việc mà không có lư do chính đáng, không đ­ược sự đồng ư của lănh đạo coi như­ bị vi phạm nội quy lao động.

- CBCNV khi cần nghỉ phép từ 2 ngày trở lên phải báo cáo với Hiệu tr­ưởng và các pḥng, khoa liên quan (có đơn xin nghỉ phép)

- Tr­ưởng phó các pḥng, khoa và các đơn vị trực thuộc khi nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng phải báo cáo với Hiệu trư­ởng, Phó hiệu tr­ưởng, nếu Hiệu tr­ưởng và Phó hiệu tr­ưởng đi vắng th́ báo cáo với tr­ưởng pḥng tổ chức hành chính biết để báo cáo lại với Hiệu trư­ởng.

- CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc đi học nâng cao tŕnh độ cần nghỉ không l­ương phải làm đơn thông qua đơn vị và đ­ợc sự đồng ư của Hiệu tr­ưởng mới đ­ược nghỉ, không tự ư nghỉ, bỏ việc.

- Trong thời gian nghỉ không l­ương, Nhà trư­ờng không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề do cá nhân gây ra, phải tự đóng BHXH.

Điều 4: Thái độ làm việc trong đơn vị.

- CBCNV trong Tr­ường khi đến nơi làm việc phải chấp hành đầy đủ nội quy ra, vào nơi làm việc.

- CBCNV khi tiếp xúc giải quyết công việc phải có thái độ hoà nhă, niềm nở, nhiệt t́nh, lịch sự, nhanh gọn, dứt điểm. Nếu chư­a giải quyết xong phải hẹn thời gian giải quyết rơ ràng. Đối với tr­ường hợp đặc biệt phải báo cáo BGH để giải quyết kịp thời.

- CBCNV đ­ược phân công làm việc ǵ th́ phải hoàn thành tốt công việc đó, không đi lại nhiều giữa các pḥng, khoa nghiệp vụ, không đ­ược tự ư sử dụng máy tính, điện thoại cơ quan khi không đư­ợc giao. Đ­ược làm những công việc trên phải được sự đồng ư của ng­ười trư­ởng bộ phận và phải có lư do chính đáng phục vụ công việc đ­ược giao.

- CBCNV đến nơi làm việc: Không đư­ợc ở trong t́nh trạng say rư­ợu, bia, nghiêm cấm ng­ười lao động đánh bài d­ưới mọi h́nh thức, nghiêm cấm giáo viên uống r­ượu, bia đỏ mặt khi lên lớp, nghiêm cấm việc gây mất trật tự, căi lộn trong đơn vị.

Điều 5: Quy định nơi để xe

   CBCNV, học sinh, khách đến làm việc phải để xe đúng nơi quy định:

  • Xe của CBCNV để riêng 1khu.
  • Xe của học sinh để riêng 1 khu.
  • Xe của khách đến làm việc để 1 khu.

Điều 6An toàn lao động, vệ sinh nơi làm việc

-  CBCNV tr­ước khi bố trí vào làm việc đều phải đ­ược học tập các nội qui, quy tŕnh, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, pḥng hộ lao động, pḥng chống cháy nổ...

- Tr­ước khi cho học sinh xuống x­ưởng thực tập ở khoa nào th́ giáo viên khoa đó phải cho học sinh học các nội qui, qui tŕnh qui phạm về ATLĐ.

- Giữ ǵn vệ sinh nơi làm việc sạch, gọn, đẹp, không vứt rác, mẩu thuốc lá, bă chè, bừa băi, thực hiện làm vệ sinh hàng ngày, bộ phận nào làm vệ sinh ở khu vực đó.

- Giữ ǵn bảo quản máy móc thiết bị nơi làm việc và chịu trách nhiệm tr­ước nhà tr­ường về thiết bị đó, khi phát hiện h­ư hỏng máy móc, thiết bị ng­ười vận hành phải báo ngay cho cán bộ quản lư trực tiếp biết và có hư­ớng sửa chữa khắc phục.

Điều 7:Ư thức tiết kiệm và bí mật thông tin nội bộ

- CBCNV làm việc trong Trư­ờng  phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung, có ư thức triệt để tiết kiệm điện, n­ước.

- Sử dụng các loại vật tư­ cho học sinh thực tập đúng định mức, giảm bớt tỷ lệ hao hụt vật tư­ và sản phẩm hỏng.

- CBCNV không đư­ợc cung cấp số liệu, hồ sơ, tài liệu quan trọng cho bất cứ ai ngoài nhà trư­ờng khi ch­ưa đ­ược sự đồng ư của Ban Giám hiệu.

Điều 8: Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các h́nh thức kỷ luật

1. CBCNV có các hành vi sau đây đ­ợc coi là vi phạm kỷ luật lao động:

a/ Tự ư bỏ việc, không đến nơi làm việc mà không có lư do chính đáng hoặc có hành vi vi phạm các tệ nạn xă hội.

b/ Đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc hoặc tự ư làm công việc khác không đư­ợc ng­ười phụ trách giao.

c/ Không chấp hành lệnh của ng­ười chỉ đạo của ng­ười phụ trách pḥng, khoa trở lên.

d/ Do vô ư làm hư­ hỏng thiết bị, công cụ lao động, mất mát hàng hoá, tài liệu.

đ/ Lấy cắp tài sản, vật t­ư, nguyên liệu gây thất thoát.

e/ Nhận hối lộ làm thiệt hại cho Tr­ường hoặc ảnh h­ưởng đến uy tín của lănh đạo và CBCNV nhà tr­ường

f/ Không thực hiện quy định về trật tự, gây rối nơi làm việc, viết đơn thư­ khiếu tố sai sự thật.

g/ Không chấp hành quy tŕnh, quy phạm, an toàn lao động gây ra tai nạn cho bản thân và cho ng­ười khác.

2. Xử lư vi phạm kỷ luật lao động.

* CBCNV ở bất cứ c­ương vị nào nếu có hành vi bị coi là vi phạm kỷ luật lao động đều bị xử lư theo 1 trong 4 h́nh thức sau:

a/ H́nh thức khiển trách trư­ớc toàn trư­ờng: Các vi phạm quy định tại điểm a,b,c,d khoản 1 điều 7  sau khi đ­ược nhắc nhở lần đầu và không gây hậu quả nghiêm trọng

b/ H́nh thức cảnh cáo tr­ước toàn tr­ường: Đối với những vi phạm quy định tại điểm đ,e,f,g khoản 1 điều 7

c/ Chuyển làm công tác khác đối với cán bộ công nhân viên vi phạm kỷ luật đă bị khiển trách mà không hoàn thành nhiệm vụ hoặc tái phạm khuyết điểm.

d/ H́nh thức kỷ luật sa thải áp dụng trong các tr­ường hợp sau:      

+ Trộm cắp tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về lợi ích về tài sản của Nhà tr­ường.

+ Vi phạm pháp luật Nhà n­ước bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự.

+ Ng­ười tự ư bỏ việc từ  5 ngày cộng dồn trong 1 tháng và 20 ngày cộng dồn trong 1 năm.

+ Ng­ười đă áp dụng một trong 3 mức h́nh phạt (a,b,c) mà không sửa chữa vẫn tái phạm.

Điều 8: Tr­ưởng các pḥng, khoa chức năng thuộc cơ quan trư­ờng có trách nhiệm chỉ đạo CBCNV đơn vị ḿnh thực hiện tốt các quy định trên.

Bản nội quy này có hiệu lực từ ngày kư, các quy định tr­ước đây đ­ợc băi bỏ.

 

                                                                            HIỆU TRƯ­ỞNG

 

Nơi nhận:

- Các pḥng, khoa, TT

- Lư­u TCHC